Referat fra generalforsamlingen
26. november 2014 Sportsfiskerforeningen ALS

1. Valg af ordstyrer.
Erik Birk valgt som ordstyrer.
Generalforsamlingen konstateret lovlig indkaldt.
Dagsorden godkendt.

2. Resume af protokol fra generalforsamlingen 2013.
Ingen bemærkninger.

3. Formandens beretning.
Formanden fremlagde sin beretning.

(Udvalgene aflægger selvstændige beretninger.)
Beretningen godkendt med applaus.
-
Turudvalgets beretning fremlagt af Peter Jacobsen.

Ingen væsentlige bemærkninger.
-
NASS udvalgets beretning fremlagt af Peter Jacobsen.
Opfordrer til at formændene samles for yderligere samarbejde.
-
Vandplejeudvalgets beretning fremlagt af Ole Christensen.
Pressedækning af udsætninger m.m. efterlyses. Der henvises til ANAs hjemmeside og Facebook.
-
Juniorafdelingens beretning fremlagt af juniorleder Henning Jørgensen.
Ingen væsentlige bemærkninger.
-
Sønderåudvalgets beretning fremlagt af Finn Tønder.
Ingen væsentlige bemærkninger.

4. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
Regnskab godkendt med applaus.

5. Valg af kasserer.
Poul Erik Kristensen genvalgt.

6. Valg af juniorleder.
Henning Jørgensen genvalgt.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Peter Jacobsen, Ole Christensen og Finn Tønder genvalgt.

8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
Carlo Christensen genvalgt.

9. Valg af 1 revisor.
Erling Holst Nissen genvalgt.

10. Valg af 1 revisorsuppleant.
Ejnar Pustelnik genvalgt.

11. Fastsættelse af kontingent.
Nye kontingentsatser fastsat.

12. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.

13. Eventuelt.v Der blev spurgt til hvornår B-vand i Gels Å åbner? Svar: 16. april.
(Sønderåen åbner til gengæld 1. marts.)
-
Der blev gjort opmærksom på Als Stenrevs udstilling på gågaden og de fantastiske videoer derudefra.
- Herefter bad Peter Jacobsen om ordet og holdt en flot tale for formanden i anledning af hans 25 års jubilæum som formand.
-
Herefter blev formandens jubilæum festligholdt med opmærksomheder, vin, kransekage m.m.

Ordstyreren takkede for god ro og orden.
En meget rørt formand takkede for opmærksomheden.